הבא: סימן צ"ד בענין חלוקת בי"ד במידה במנין ובמשקל <<

שביעית סימן צ"ג

בענין אוצר בית דין שלא כהלכה

בנוסף לפעולתו של מרן רבינו זצוק"ל למען אוצרות בית דין שנוהגים כהלכה, הרי היה מעורר למנוע שלא יהיו אוצרות בי"ד שלא כהלכה, שבנוסף לכך שאינם כדין הרי מחמתם מתנזר ציבור היראים מאוצר בי"ד כהלכה, והננו להביא דוגמא אחת שנשלחה בהוראת מרן רבינו זצוק"ל.

היה בית דין שהיה גובה מחירים גבוהים, ולא פיקח על דרכי החלוקה, וכאמור בהורמנא דמרן רבינו זצוק"ל כתבנו לת"ח מופלג אחד שאמרו שביכולתו להשפיע עליהם שיפעלו כדין (מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל דקדק בלשון המכתב, אולם השמטנו ושינינו בהדפסה את השמות, המקום והמסתעף מכך).

לכבוד…

בכל הכבוד הראוי,

הרב… נתבקש להכניס לבתי מלון תוצרת יין מאוצר בי"ד בראשות הרב… ועפ"י מה שנמסר לו מהמלונות המחירים גבוהים מאד, ואין כל הגבלה על גובה העמלה של סוכנים, וכמעט ברור שהמחירים הם כמחירים של כל שנה. ואין המדובר בפירות שהרווח עבורם בכל שנה הוא קטן מאד [ואז היה אפשר לומר שאין כאן אלא מחיר הוצאות], אלא המדובר ביינות איכות שמתח הרווחים בהם הינו גבוה.

והואיל וכפי שמסרו יתכן ולכהדר"ג יש השפעה על הרבנים האחראים, אבוא לדון כתלמיד בפני רבותיו ואולי לבקשו לשוחח עם הרבנים האחראים, כי לכאורה יש בזה גם משום חילול ד' והחלשת שומרי שביעית, כי אומרים זהו אוצר בית דין ובאים לזלזל באוצר בית דין בכלל.

בכל הכבוד הראוי

יוסף אפרתי

ראש בית המדרש

מכתב זה נשלח עפ"י עצת רבינו מרן הגרי"ש זצוק"ל והיה למראה עיניו כשהוא מדקדק בלשונו ומאשרו למשלוח.