שאל את הרב

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ, ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.

מה תרצה לשאול?

שאלות אחרונות

האם מותר לעקור עצי תבלין לצורך נטיעת צמחים אחרים?

שאלה:

האם מותר לעקור עצי תבלין או עצי ריח לצורך נטיעת צמחים אחרים?

תשובה:

מותר. הרחבה: אילן שגדלים עליו תבלינים שאינם ראויים לאכילה בפני עצמם, או עלים המשמשים לריח, אינו נחשב עץ מאכל לענין איסור קציצת אילנות. וכשם שאין בו איסור ערלה, ואין מברכים על אכילתו בורא פרי העץ, כך אין איסור לעוקרו. וכן הורו הגר"ש וואזנר בשו"ת שבט הלוי (ח"ה סימן צה) והגרי"ש אלישיב זצוק"ל (עץ השדה פרק ג הערה סא). ודעת רוב הפוסקים שאין לעקרו, אלא אם כן יש צורך בעקירתו. אבל  לעקרו בדרך השחתה בלבד, אסור מכח 'בל תשחית' ואפילו בעצי סרק. יעוין בספר עץ השדה פרק ג-ד ובהערות שם.

האם מותר לעקור עצי תבלין או עצי ריח לצורך נטיעת צמחים אחרים?

שתלתי עצים וירקות בחצרי שבחו"ל, האם יש בהם משום איסור כלאים? 

שאלה:

שתלתי עצים וירקות בחצרי שבחו"ל, האם יש בהם משום איסור כלאים? 

תשובה:

איסור כלאי זרעים אינו נוהג בחו"ל, ולכן מותר לזרוע מיני ירקות שונים ללא כל הרחקה ביניהם.  לעומת זאת איסור כלאי אילן נוהג גם בחו"ל, וכיון שרוב העצים בזמננו הינם מורכבים, יש לבדוק האם העצים מורכבים מין על שאינו מינו.  >> עיין מאמר הדרכה לרכישת שתילי עצי פרי ללא כלאים כמו"כ גם איסור כלאי הכרם נוהג בחו"ל.

שתלתי עצים וירקות בחצרי שבחו"ל, האם יש בהם משום איסור כלאים? 

האם ניתן להשאיר עצי פרי שיש בהם חשש כלאי הרכבה?

שאלה:

שתלתי בחצרי עצי תפוחים, לימונים ופומלה. לאחר מכן נודע לי שרוב העצים הם כלאי הרכבה. האם אני רשאי להשאיר אותם, או שאני מחויב לעקור עצים אלו?

תשובה:

אתה רשאי להותירם. פירוט: עצי התפוחים - אינם מורכבים, אלא על מינם, ואין בהם כל בעיה הלכתית. עץ הפומלה - רובו מורכב על ספק מינו, ואסור לנטוע אותו. אך אחר שכבר נטעו אותו, מותרים הם בקיום. והסיבה להיתרם כיוון שדעת החזו"א להתיר קיום בספק כלאים, וכיון שהם מורכבים על עצי הדר אחרים, על כן הם מותרים בקיום, דכל עצי ההדר נחשבים ספק מינם. עצי הלימונים - רובם מורכבים על כנות וולקה, שיש שהתירו אותם אף בנטיעה כיוון שהוולקה נחשב מינם, וכן הורה הגר"נ קרליץ זצ"ל. אולם יש מחמירים דהוי בכלל ספק מינו, וכן הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וגם בזה מותר לקיימם וכדלעיל. מאמר על דיני הרכבה באילנות ←

שתלתי בחצרי עצי תפוחים, לימונים ופומלה. לאחר מכן נודע לי שרוב העצים הם כלאי הרכבה. האם אני רשאי להשאיר אותם, או שאני מחויב לעקור עצים אלו?

האם מברכים על ענבים מחו"ל שהחיינו בתקופת החורף?

שאלה:

יש בארץ ענבים מחו"ל בתקופת החורף. וא"כ, האם מברכים על ענבים שהחיינו?

תשובה:

כל שהיה הפסקה של ל' יום בארץ שלא היו ענבים, הן מגידול מקומי הן מיבוא, יכול לברך שוב שהחיינו גם כמה פעמים בשנה אחת

יש בארץ ענבים מחו"ל בתקופת החורף. וא"כ, האם מברכים על ענבים שהחיינו?

האם מותר להפריש חלה ממצה על חמץ?

שאלה:

האם מותר להפריש חלה ממצה על חמץ?

תשובה:

יכולים להפריש אבל צריך להיות מוקף, ולא מועיל מוקף בכלי אלא צריך שיהיה נגיעה זה בזה.

האם מותר להפריש חלה ממצה על חמץ