הבא: סימן קמ"ג בענין ברכת שהחיינו והטוב והמטיב בבין המצרים <<

או"ח ג' סימן קמ"ב

רחיצה בתשעת הימים לצורך פגישת שידוכים

מה ששאלת במי שנקבעה לו פגישה בעניני שידוכים בתשעת הימים אם מותר לו להקל ברחיצת כל גופו.

הנה בשו"ע (סי' תקנא סט"ז) איתא יש נוהגים שלא לרחוץ מר"ח, ויש שאין נמנעים אלא בשבת זו, וברמ"א כתב שנוהגים שלא לרחוץ אפי' בצונן מר"ח ואילך. וכבר כתבנו בכמה מקומות שלדעת מרן זצוק"ל אין להקל אף במקומות החמים, אולם בנד"ד שמעתי מרבינו זצוק"ל להתיר.

אלא דמכיון דלא שמעתי טעמו, נתספקתי בטעם הדבר. אם משום דחשיב דרחצה זו לא נהגו לאסור ודמיא לרחצה "לצורך מצוה", או שטעמו היה דהרי איסור רחיצה הינו דוקא ברחיצה של תענוג וברחיצה שאינה של תענוג כתב המ"ב (ריש סימן תריג) דאף ביו"כ מותר, ומכיון שכאן אין הרחצה נעשית לתענוג הגוף אלא שחושש להימנע מהרחיצה, יתכן ובזה לא חל המנהג שנמנעים מרחיצה.