הבא: סימן ק"ז בענין מיץ ענבים לארבע כוסות <<

או"ח ג' סימן ק"ו

בן א"י לענין ליל הסדר ביו"ט שני בחו"ל

קמיה רבינו זצוק"ל שאלה אודות בן א"י השוהה בחג הפסח בחו"ל אם חייב בכל דיני הסדר ביו"ט שני של גלויות, ועפ"י הרשום אצלי ציין השואל לתשובת מרן בעל האגר"מ (או"ח ח"ה סי' כד אות ג) דכתב "והא דבן א"י שבא לחו"ל שמחוייב לנהוג בכל דיני יו"ט ביו"ט שני, ונמצא אצל אביו ואחיו, אם צריך לישב ביו"ט שני דפסח להסדר, ולאכול מצה ומרור ולומר הגדה. פשוט וברור שחייב דלא נחשב זה בצנעא, ואסור לשנות גם בפני המכירים ויודעים אותו שהוא בן ארץ ישראל, כמו שאסור לשנות בפני אחרים". ויש לדקדק דלא כתב כיצד ינהג לענין הברכות.

ושבתי וראיתי שבאגר"מ (חא"ח ח"ג סי' עב) האריך להורות כיצד יש לבן א"י לנהוג בכגון דא, וכתב שצריך לישב לסדר ולומר ההגדה, וברכת המצוות יצא י"ח מבן חו"ל, ובברכת בופה"ג בד' כוסות נסתפק, עי"ש, וברכת יהללוך וישתבח לא יאמר, עי"ש באורך.

ועי' בחיי אדם (כלל קג ס"ד) דכבר דן בשאלה זו וחילק בין אם הבן א"י נמצא בחדר בפנ"ע דלא יעשה הסדר כלל, לבין אם הוא יושב עם בני חו"ל דאז עליו לומר ההגדה כקורא בתורה ויברך בופה"ג על כוס ראשון ולא יברך הברכות שמברכים על הסדר.

ורבינו הורה בזה דאין צריך כלל לעשות סדר, ופשוט דאם יברך הוה ברכה לבטלה, והוסיף דאין בזה משום לא תתגודדו, ובפרט בסדר משפחתי דהכל יודעים שהוא בן א"י, והוסיף רבינו בלשונו הזהב "עדיף שישב וילמד".