הבא: סימן נ"ח בדבר נכרי הדר עם ישראלית ונתגייר  אם צריכים ג"ח הבחנה <<

אבן העזר סימן נ"ז

בענין ג' חודשי הבחנה בגיורת פנויה שהזקיקוה לשוב ולהתגייר

לכבוד הרה"ג…

שלו' רב,

בדבר הנערה שהתגיירה בעבר ועתה קבע ב"ד שעליה לשוב ולהתגייר, ועשתה כן, האם צריכה להמתין ג"ח מזמן הגיור השני, קודם הנישואין.

הלכה פסוקה (סי' יג סעי' ה) "שפחה וגיורת שהיו נשואות בגיותן וכו', מפרישים אותם צ' יום כדי להבחין בין זרע הנזרע בקדושה לזרע הנזרע שלא בקדושה". וכתב הפ"ת דנחלקו רבותינו בפנויה שנתגיירה אם צריכה להמתין, לדעת המגיד משנה בדעת הרמב"ם (גירושין פי"א הכ"א) אינה צריכה להמתין, ולדעת הרדב"ז (ח"א סי' קצו) יש להחמיר ולהצריך המתנה גם בפנויה שנתגיירה יעו"ש.

אולם בשו"ת אחיעזר (ח"ד סי' מח) כתב דהמעיין ברדב"ז "יראה דמחמיר דוקא בשפחה ולא בנכרית משום דכיון דעומדת להתגייר מנטיר נפשה וגם מתהפכת וע"כ בפנויה יש להתיר וא"צ להמתין ג"ח". וראיתי בקובץ מגדל אור (קובץ ג לוס אנדזעלעס תש"מ) שהדפיסו שם תשו' האחיעזר שהשיב לשואל (הרה"ג רד"י שחט) והשואל פנה בזה גם להגאון רבי אלי' מאיר בלוך שהשיב אף הוא בענין זה וציין ג"כ לתשו' הרדב"ז, אלא דכתב "אף שמלשון שהובא בפ"ת מיירי בשפחה, מסתמא איירי שם השואל בכה"ג אבל אין נראה לחלק כיון שלא מצינו חילוק זה לא בגמ' ולא בפוסקים". (יעוי' שם בסוף התשו' גודל הזהירות בזה).

והבנתי ממרן רבינו הגריש"א (שליט"א) זצוק"ל דאכן לכתחילה בלא שעת הדחק ראוי להמתין. אמנם בנד"ד דכבר נתגיירה קודם לכן ורק שהתגיירה שוב כעת בהוראת ביה"ד, למרות שא"א לומר שהגירות הראשונה אינה כלום, הרי היות ומהגירות הראשונה עבר זמן מרובה, והנידון הוא בפנויה, בנקבע כבר זמן החתונה אפשר להקל.