https://bhl.org.il/ספרים/חושן-משפט-סימן-סב/

חושן משפט סימן ס"א

רופא הממתין לשוא

נשאל רבינו זצוק"ל לגבי רופא שלקוח הזמין אצלו תור ולא הופיע, והרופא המתין לחינם, בזמן שהיה יכול באותה השעה לטפל בלקוח אחר ולהרויח מכך, ועתה הפסיד מחמת אי הגעת הלקוח שהזמין, האם מותר לו לגבות את הפסדו מהלקוח שהזמין ולא הגיע.

והנה לכאורה דין מפורש הוא לגבי שכירות פועלים, דמי ששכר פועל למלאכה ולבסוף כשהופיע הפועל לא נתן לו מלאכה לעשות, ולא היה הדבר מחמת אשמת הפועל, אם אין הפועל יכול עתה להשכר לפעולה אחרת, חייב בעל הבית לתת לו שכרו משלם, וכן כאן חשיב הלקוח כבעל הבית והרופא הוא הפועל ששכרו למלאכתו לרפאותו, ולבסוף לא הופיע ולא נתן לו מלאכה לעשות.

וכך מפורש הוא בשו"ע (סי' שלג ס"ב) לגבי פועלים ששכרן והטעה אותם, דאם היו נשכרים אמש (קודם ששכרן), ועכשיו אינם נשכרים כלל, הרי זה כדבר האבוד להם, ונותן להם שכרם כפועל בטל. ואם נשכרים בפחות, משלם הפחת.

אלא דאמר רבינו זצוק"ל דאע"פ שמותר לרופא לגבות הפסדו מהלקוח שלא הופיע, מ"מ יש לו לפרסם הנהגה זה בפני הלקוחות. וטעמו כפי הנראה דאם לא כן יוכלו הלקוחות לטעון, דאחר דבשאר מקומות אין גובין על אי הגעה לתור, הרי כן הוא מנהג המדינה ועל דעת כן הזמינו תור אצל הרופא, שאף אם לא יופיעו לא ינזקו מכך, אבל אחר שפרסם זאת הרופא, שוב אין מקום לטענתם ועליהם לשלם לו הפסדו.