הבא: סימן פ"ט תשובה למע"כ הגאון שליט"א <<

שביעית סימן פ"ח

בענין אוצר בית דין בזמנינו מכתב הגאון רבי מאיר ש. אויערבאך שליט"א

בס"ד, כסלו תשע"ד

לכבוד הנהלת המערכת של הקובצים הליכות שדה,

ראיתי את מאמרו של ד"ר משה זקס הי"ו ובו קובל על הציבור שאינו משתמש עם פירות של אוצר בי"ד וזה גורם הפסד לחקלאים שומרי שביעית. אמנם כפי הידוע שכל מקור ההלכה שהיא מהתוספתא לא נזכר ברמב"ם ורק בדברי הרמב"ן בפ' בהר ורק בקיצור ולא מפורש שם מניין לוקחים את שכר הטרחה, ובר"ש סירליאו מפרש פירוש אחר בתוספתא כי הוא לא מבין איך מותר לעשות עבודות שהן מדאורייתא, ויעויין בזה בכרם ציון הלכות שביעית. וכן עד בואו של החזו"א לא"י לא הרבו להשתמש עם אוצר בי"ד ורק במקרים מסוימים ובמחיר נמוך, ויעויין במשנת יוסף שהאריך בזה. וכמדומני שבעיקר השתמשו בזה לצורך אתרוג של מצוה וזה גם בזמננו. אמנם לאחרונה חלו כמה שינויים בזה וכמעט שוה למחיר של השוק, ולכן מובן בזה ההסתייגות של הציבור, וגם לרבות שאאמו"ר זצ"ל לא היתה דעתו נוחה בזה וכמו ששמעתי מפיו בילדותי וכן הסביר שיטתו בזה במנח"ש תנינא סי' קכ"ג סי' י"א, ותורף דבריו הוא כי בזמננו שאין כח בי"ד יפה, הכל יכולים בלי בעיה לקטוף חינם את הפירות מכיון שזה הפקר ומהיכ"ת יקחו מהם שכר זיבול והשקאה, ואולי רק שכר הובלה, יעויין שם היטב בדבריו וכן במנח"ש קמא סי' נא ס"ק י"ז האם צריך ביעור בפירות שהיו באוצר בי"ד. וכמובן שלא באתי כאן לפקפק ח"ו על שיטתו של החזו"א וגם לא עיינתי היטב בדבריו כי כמדומה שכל ההיתרים שעושים בזמננו אינו מפורש בחזו"א  ולכן כתבתי רק להבהרת הדברים.