הבא: סימן כ"ו השוכח לעשות פרוזבול <<

חושן משפט סימן כ"ה

עוד בענין הנהגות מרן רבינו זצוק"ל בפרוזבול

הנה מרן רבינו הגריש"א זצוק"ל הקפיד למסור הפרוזבול לבי"ד חשוב, ועשה כן אף שלא בפניו, ותמך יתידותיו בדברי הירושלמי (פ"י ה"ה) "ואפילו ברומי" דניתן למסור פרוזבול אפי' לבי"ד בריחוק מקום. אולם החל משנת תשד"מ היה מרן מוסיף בשטר הפרוזבול וכותב שאם אין מועילה מסירה לבי"ד שלא בפניו, הרי הוא מוסר הפרוזבול בפני אותם ג' שבפניהם נעשה הפרוזבול. ודבר זה שכתב מרן רבינו התניה זו שאם אין מועיל פרוזבול שלא בפני בית דין הרי הוא מוסר בפני ג' דיינים שלפניו, הינו מחמת שחשש לדברי המהר"י קורקוס (הל' שמיטה ויובל פ"ט ה"ז) שדברי הירושלמי אפילו ברומי הכוונה ששטרותיו ברומי ולא לגבי המסירה לדיינים וא"כ אין לנו מקור שניתן למסור פרוזבול שלא בפני הבי"ד. ולעניות דעתי מרן רבינו זצוק"ל חשש לדברי המהר"י קורקוס אף בשמיטות קודמות, בטרם כתב את הדברים להדיא בשטר הפרוזבול, ומשום כך הקפיד למסור הפרוזבול בפני שלשה שיהיו הם בי"ד, במדה ומסירה לבי"ד חשוב שלא בפניו אינה מועילה, שהרי אם לא חשש לכך אמאי מסר בפני שלשה הלא סגי בשני עדים.

ואחרי זה ראיתי כי במכתב שהשיב מרן הגריש"א זצוק"ל (להגרש"א שטרן שליט"א) דמהאי טעמא נוהג להחתים ג' אנשים על הפרוזבול. הרי מבואר דמרן רבינו מסר פרוזבול בשני אופנים האופן הראשון בפני בי"ד חשוב ואפי' שלא בפניו, ואם אינו מועיל הרי נמסר הפרוזבול בפני אותם שלושה שהיו לפניו.

וראיתי בדרך אמונה במכתבי החזו"א (כמדומני משמיטה תרח"ץ) ששלח פרוזבול לבית הדין של הגרי"צ דושינסקי זצוק"ל בירושלים ולמחרת כתב פרוזבול נוסף בפני ג' אנשים. ולכאורה הן הן הדברים, שגם החזו"א חשש להאי דבעינן בי"ד חשוב ומאידך גיסא חשש להא דבעינן למסור דוקא בפני הבי"ד.

והנה מרן החזו"א בכ"ח אלול תשי"ב מסר הפרוזבול בפני הגרש"ה וואזנר זצ"ל ובית דינו (ראה שבט הלוי ח"ה י' ריג ופאר הדור ח"ב), דהיינו בי"ד חשוב שהמחום רבים ובפניהם.