הבא: סימן ל"ח הפיכת בית תיפלה מוסלמי לבית כנסת <<

או"ח ג' סימן ל"ז

עיטור ריצפת ביהכנ"ס ב"מגן דוד"

אחד מרבני הערים בארה"ק ביקש לשאול אודות בנית בית כנסת שרצו לעטר את הריצפה בסימני "מגן דוד", ויש מן הקהל שעוררו דיתכן ואין לדרוך על סמל זה, ומאידך גיסא יש שמבקשים שלא להשתמש כלל בסמל זה לקודש, ושאל אודות מקור הסמל וקדושתו.

הנה ביחס לשימוש בסמל זה בעיטור לקודש כבר כתב בעל האגרות משה (או"ח ח"ג סי' טו) שאין מניעה לעשות סמל מגן דוד על כלי קודש כפרוכת וכדו', וז"ל "הנה כפי שידוע זה מאות בשנים שעשו ציור מגן דוד על פרוכות ועל מעילים ומטפחות ולא היה מי שיערער ע"כ, ואף שאין לנו מקור צורת המגן דוד אין בזה שום קפידא" עי"ש. ויש שאף הביאו מקור לסמל זה ממ"ש החיד"א  בספרו דבש לפי (מערכת מ אות לח) בזה"ל "מגן דוד בעלי שש קצוות, ומלכי ישראל המגן בעל ג' קצוות, ארץ חיים מזמור ז" ע"כ. הרי שהביא מקור לצורת המגן דוד מספר ארץ חיים, שחילק בין מלכי ישראל שיש להם מגן בן ג' קצוות לבין מלכי בית דוד שהמגן בן שש קצוות, וכשנעיין במקור הדברים בספר ארץ חיים (שחיברו נין הסמ"ע, ולפנינו נדפסו הדברים במזמור יח) מובא שם הלשון "ולמלכות בית דוד היה של ששה קצוות להורות שיש לה אחיזה במידת מלכות ומקבל שפע מן ששה קצוות, ודוד הוא השביעי", הרי שרבותינו זיע"א ציינו מקור לסמל זה, אמנם יש שכתבו כי סמל דוד המלך הי' שונה וכמו שהביא בעל המנחת אלעזר בספרו דברי תורה (סי' צב) מדברי האגרא דפרקא (אות קעו).

ובנידון השאלה למעשה שחששתם שמא יהא אסור לרצף ביהכנ"ס בסמל זה משום קדושה, שמעתי בזה ממרן רבינו זצוק"ל כי אין בו קדושה ואפשר לעטר ריצפת בית הכנסת בסמל מגן דוד.