הבא: סימן קס"ח בענין חיוב שמחה בפורים קטן <<

או"ח ב' סימן קס"ז

בענין קריאת מגילה לנשים בפורים המשולש

אבוא בקצרה להשיב אודות קריאת המגילה לנשים בפורים המשולש.

א. הנה יש לדון בגדר חובת קריאת המגילה ביום ו' י"ד אדר, בערים המוקפות בפורים המשולש, שיש מרבותינו האחרונים שכתבו דשאני קריאת המגילה בפורים המשולש, וכמ"ש בטורי אבן מגילה (דף ה') דקריאת המגילה למוקפים בפורים המשולש הוא דין דרבנן ואינו מדברי קבלה כמו קריאת המגילה שבכל שנה, ולכן לדעתו, מוקף אינו יכול להוציא בן עיר שזה חיובו מדרבנן וזה חיובו מדברי קבלה. ועוד יש לדון – שיתכן והחיוב חל על בני המוקפים בש"ק אלא שמקדימים קריאת המגילה ליום ו'. ואם אכן החיוב הוא בש"ק למוקפים הרי שאם בן ירושלים עוזב את העיר ביום י"ד הפסיד את קריאת המגילה לגמרי, למרות שגם בירושלים קוראים ביום י"ד,  הואיל ובי"ד לא חלה עליו עדיין חובת הקריאה בירושלים כי מה שקורין בירושלים בי"ד חל רק אם נתחייב ביום ט"ו, ומטים בשם מרן רבינו שליט"א שאכן מי שיוצא מירושלים ביום י"ד הפסיד את פורים, אך עיין במה שכתבנו בשו"ת ישא יוסף (ח"א סי' קנו), ובדיעבד סמך רבינו על כך שחיוב מגילה בי"ד הוא זמן מגילה לכל (כמ"ש הגר"א בשם הירושלמי סי' תרפח ס"ד בענין עיירות המסופקות שיכולים לברך בי"ד מחמת כן).

והנה המ"ב הכריע דאין מברכין בפורים המשולש במוקפין על קריאה ליחיד אלא בציבור (סי' תר"צ סקס"א), אולם אחרונים אחרים ובכללם מרן החזו"א (סי' קנה סק"ד) הביאו דיכול לברך אף ביחיד, וכן מורה מרן רבינו שליט"א וכך גם הנהיגו עוד מגדולי ירושלים, שאע"פ שבפורים המשולש יש לעשות כל אשר בידו לשמוע קריאת המגילה במנין, הרי גם הקורא ביחיד מברך.

ב. אולם עלינו לדון בקריאה לאשה ביחידות, שעצם אמירת ברכה בקריאת מגילה לנשים במחלוקת היא שנויה, והקורא לאשה בפורים המשולש לא יברך, ואפילו בעשר נשים הרי ספק אם מצטרפות למנין (וראה בנו"כ ס"ס תרצ). ולכן בפורים המשולש יש לסדר שבקריאה המיוחדת לנשים יהיה מנין של גברים שלא שמעו קריאת המגילה, ומכיון שבמציאות קשה להסדיר זאת שהרי קריאת המגילה היא אחרי הצום, והציבור מבקש לנהוג כדין ולשמוע קריאת המגילה לפני האכילה בסיום הצום (שכן הוא הדין לכתחילה סי' תרצב סעיף ד ובמ"ב ס"ק יב) בזה שמעתי ממרן שליט"א שאפשר לסדר שיבואו מנין אנשים שכבר יצאו במקרא מגילה לשמוע קריאת המגילה שקוראים לנשים כדי שתהא הקריאה בפרסומי ניסא ואז מותר לברך את הברכה אף בקריאה לנשים. וכך נהגנו בביהמ"ד בארזי הבירה.