הבא: סימן קל"ב אם יש חשש בבעילת אלמנה בלילה הראשון של נישואין <<

אבן העזר סימן קל"א

בענין הקפידא שלא לשנות מועד הנקבע לנישואין

בענין לאחר מועד הנקבע לחתונה – ידוע מה שהביאו בשם גדולים וקדושים שאין לאחר מועד החתונה (וראיתי בשם הרה"ק ר"פ מקאריץ דברים מפליגים עד כמה צריך להקפיד בדבר זה), ועתה ראיתי מביאים (במאיר עיני ישראל ח"ג) בשם הרה"צ ר"ש בלוך בשם הח"ח שצריך להזדרז בענין החתונה כי הבעל דבר מחפש להפריע.

אמנם לענין הקדמת הזמן – כפי הרשום אצלי נשאל מרן רבינו זצוק"ל אודות זה והוזכר המנהג שלא לדחות מועד החתונה, ואכן היה נראה דיש ענין שלא לאחר הזמן שנקבע כי זה דחיית מצוה, אבל להקדים הזמן שנקבע אין חשש.

עוד נשאל מרן רבינו מה חשיב "לקביעת תאריך" שאסור לאחרו – והתשובה היתה, שכשנקבע הזמן בין המחותנים חשיב כתאריך שנקבע.

ודאתינא להכא, אציין הרשום אצלי (מחודש טבת תשנ"ז) – אודות מועד שנקבע וחששו שלא יסתדר הדבר במועדו והחליטו להקדים (על אף שהדבר היה כרוך בהוצאות) – אולם אחרי זה התברר כי ניתן לקיים את החתונה במועד הראשון, אלא שחששו שיתכן והדבר נחשב כאיחור מועד הנישואין ובבואם לפני מרן רבינו זצוק"ל השיבם שהואיל ומתחילה נקבע התאריך המאוחר אין הדבר נחשב כאיחור מועד הנישואין.