הבא: סימן ע' הפרשת תרו"מ מפירות נכרי בשביעית <<

שביעית סימן ס"ט

גידולי נכרי – הגדלים בשדות המוחכרים להם

לכבוד רבני מערכת הכשרות וכו'

בדבר שאלתכם שכפי המציאות כאן בארה"ק מצוי שיש נכרים שחוכרים קרקעות ממינהל מקרקעי ישראל וישנם שחוכרים אפילו "חכירה לדורות", והנה עמא דבר, שחכירה לדורות נחשבת כמכירה, והסתפקתם אם מותר ליטול פירות משטחים אלו בשנת השמיטה שיתכן ושטחים אלו נחשבים לקרקע בבעלות ישראל.

הנני להודיעכם כי בבוא הדבר קדם מרן רבינו (שליט"א) זצוק"ל אמר שפשוט שאם הי' חוכר מאדם  פרטי אין ליטול משם פירות הואיל וזו נחשבת קרקע המושכרת לגוי. אולם בחכירה מהמינהל, כאשר השלטון איננו משאיר לעצמו שיור, יש מקום לדון דחשיב מכירה. אך מאידך גיסא, הרי השלטונות אינם רוצים למכור לנכרים קרקעות והם מבקשים להשאיר את הקרקעות שלא בבעלות מוחלטת של הקונה ואם כן יש להסתפק בדבר, והורה מרן רבינו שלא לקחת תוצרת חקלאית משדות המוחכרים לנכרים אלא רק משדות שהם בבעלות נכרים, ויש לבדוק ולברר הדבר היטב שאכן השדה בבעלותם.