הבא: סימן כ"ב עוד בענין השטחים המזרחים ליהל וצופר <<

שביעית סימן כ"א

עוד בענין הגבול הדרום – מזרחי

בס"ד, ט"ו בטבת התשע"ה

לכבוד

ידיד בן ידיד

הרה"ג וכו' רב"ז שווארץ שליט"א

שלו' רב,

הנה עצתו אמונה של בעל הדרך אמונה שלא להגיב על כל פירסום בענין הגבולות – אבל הוסיף שלכתוב בספר בירור הלכה ודאי שכן יש לעשות לכן אין טעם להגיב לבעלי פולמוס, אבל כת"ר ואביו שליט"א אנשי אמנה עמו"ש, ולכן הנני מודה לכת"ר עבור החוברות ששלח, והנני מצרף מ"ש בקצרה בדעת מרן רבינו זצוק"ל בדבר הגבול המזרחי, ואוסיף כמה מילים ברשות דמר – רבים עסקו בבירור ענין הגבלות והנה:

א. הדברים ידועים – כי כל אחד מחכמי ישראל האמיתים ה"ה ת"ח שממיתים עצמם שעסקו בזה, יש לו מהלך שלם בענין הגבולות ונחלקו גם בגדר הגבול הדרומי, והגבול המזרחי.

ב. גם מרן החזו"א זצוק"ל – כפי שכתב לנו בזמנו מרן הגרח"ק – ביקש לברר ענין הגבולות עד תומו ולא נסתייע מילתא כי נלקח לגנזי מרומים. אמנם ידוע דדעת החזו"א בזיהוי מקומות שונה מהכפו"פ ואכמ"ל.

ג. כל הדיון במחיצת מרן רבינו הגריש"א זצוק"ל היה אלו מקומות התיר מרן החזו"א ואלו מקומות יש להתיר עפ"י דברי מרן החזו"א בדרום הארץ, וכמ"ש באורך בכמה מקומות.

ד. למיטב ידיעתי גם מרן הגרי"ש ס"ל דה"ונסב" הוא מים המלח מערבה, אבל לא הסכים לכל הקביעויות של ת"ח שקבעו בסכינא חריפא במקומות סמוכים לים המלח שמזרחה מהנחל הוי חו"ל ומערבה הוי אר"י (וכמ"ש כת"ר לקחו "קו שביתת הנשק" לקו תורה) כי מי אמר להם היכן נסתיים ים המלח וכדומה.

ה. אבל לא היתה דעתו שהגבול נמצא צמוד להר שעיר, אלא הולך מים המלח במקום שמסתבר שנסתיים וכמו שכת"ר ציין מיוסיפון, ושם צריך לילך בדרך הטבעית – שזה ערוץ הנחל עד לנקודה הדרום מערבית שלגביה הכריע כבר מרן החזו"א שהיא בחו"ל. (גם לא ברירא ליה דדברי הרמב"ם מכריחים ענין הגבול – ולא ברירא שחלק על מ"ש חתנו בזה עיין במה שכתבנו).

ו. ומן החשבון הזה – יצא לנו שתי הנקודות שלדעתנו מותר ליטול מהם תוצרת (ולא כמ"ש כת"ר דהיתר המזרח בטעות יסודו).

ז. ואנו לא הגענו למידה זו להורות בזה, רק נכנסו בקודש פנימה – לפני שנת השמיטה – ושאלנו למרן הגרח"ק שליט"א, ופ"א השיב שמותר אחרי שעיין במפת הגבולין שלו (הנדפס בסוף פ"א הל' תרומות בדרך אמונה) אולם לא ע"ז סמכנו שהרי לדעתו עוד צפונה מזה – חשיב חו"ל, ושאלנו חוו"ד אודות המקומות הנז"ל לדעת מרן רבינו הגריש"א, והשיב שלדעתו מסתבר דגם מרן זצוק"ל ס"ל דזה בחו"ל (וכמ"ש במצורף בזה). ולכן הסכמנו ליטול משם תוצרת ולהחשיבה חו"ל – בהוראת מרן הגרח"ק שליט"א.

ומעומקא דליבא אצרף ברכת הדיוט לאביו שליט"א שיקויים בו עוד ינובון וגו' ויזכו האב והבן העוסקים בהסרת החלודה בדרכו של הכפו"פ לקבל במהרה פני משיח צדקנו בתוך שאר אחב"י.

נ.ב. צירפתי מ"ש בזמנו למרן הגרח"ק בהורמנא דמרן רבינו וצירפתי מ"ש בזמן הזה שע"ז חתם מרן הגרח"ק.

יוסף יקותיאל אפרתי