הבא: סימן מ"ד עוד בענין קרן הנ"ל <<

יו"ד סימן מ"ג

שינוי צדקה מכוונת התורם

בס"ד א' אלול תשס"ז

לכבוד

הנהלת קרן רות

מיסודו של איש החסד מר יצחק לייב רעננערט שיחי'

שלו' רב

אודות שאלתכם, שהובאה ע"י הרה"ג ר"א בינה שליט"א – בדבר החלוקה לחג ע"י קרן רות, שחפצה נפשו של הנדיב החשוב שיחי' שיקיימו בזה שמחת החג וכמש"כ הרמב"ם (פ"ו מהל' יו"ט) "והנשים קונה להם בגדים" ושלא ישנו לעשות בכסף שימוש אחר אלא שדווקא אשת חבר של המקבלים יקנו בזה בגדי שבת ויו"ט.

שאלתי להו"כ מרן עט"ר הגרי"ש אלישיב שליט"א, והשיב שהלכה פסוקה דבכל מקום שמתנה המקדיש שלא ישנו הקדשו פשיטא שאסור לשנותו (רנט סוף סעיף ב) ועל הגבאי או על המקבל לעשות שימוש בכסף כתנאי המקדיש.

ואשרי חלקם של הנזהרים בצדקה – לתמוך בלומדי תורה ועניי בית ישראל, שעל ידי זה דת האמת עומדת – שנ' בצדקה תכונני.