הבא: סימן מ"ב שימוש במעות צדקה לצרכו <<

יו"ד סימן מ"א

דין עניי עירך כשעקרו למקום אחר

נשאלתי מגבאי הצדקה דשכונת ארזי הבירה, היות ועיקר חלוקת הקופה היא לתושבי השכונה, האם ניתן להכליל את אותם מבני השכונה שהתחתנו ועברו למקום אחר ולהחשיבם כעניי השכונה. והשיב מרן שליט"א שעניי עירך אינו כולל אותם שעזבו את המקום.

ובמושכל ראשון, דבר זה הינו במחלוקת האחרונים דבשו"ת מנחת אלעזר (ח"ד סימן ח') כתב שיש לעניים שעקרו לעיר אחרת דין עניי עירך כלפי העיר הקודמת, [ויעויין בדברי הגר"ח מוואלזין (שו"ת מגיני ארץ ישראל) ואכמ"ל] אולם בשו"ת דברי חיים (חו"מ סי' סח) כתב שכיון שעקרו ממקומם איבדו זכותם, וראה בלקוטי תשובות חתם סופר (סימן כז). ואחרי שהחתם סופר והדברי חיים הכריעו דאינם נחשבים כעניי עירך הרי אי אפשר להחשיב את אותם שעזבו את השכונה כעניי עירך. ולענ"ד נראה כי המעיין בדבריהם יראה שאף לדעת המנחת אלעזר בנידון דידן אין להחשיב את אותם שעזבו את השכונה כעניי עירך, דהנה דבריהם נסבו אודות חלוקת מעות הכוללים שכתב בזה בשו"ת מנחת אלעזר שראוי להשתמש במעות הנאספים במדינה אחת עבור עניים שעקרו מאותה מדינה לארץ ישראל דעדיין חשיבי עניי עירך הואיל ועיקר דין ענייי עירך – הוא מדין מכיריו, וכל המכירו ביותר קודם, ולכן בדין הוא שבמעות הנשלחות לארה"ק תהא "לבני אונגארן" הדרים בארה"ק זכות קדימה על בני מדינה אחרת הדרים בארה"ק, אולם בנידון דידן שהדיון הוא אודות אם לשלוח מעות למקום אחר או לחלקם לאותם שכיום דרים בשכונה, הרי גם לדעת המנח"א יד הדרים בשכונה עדיפה.