או"ח ב' סימן קס"ח

בענין חיוב שמחה בפורים קטן

ע"ד אשר שאלתם בענין חיוב שמחה בעיירות המוקפות חומה בט"ו באדר ראשון.

הנה לשון הרמ"א (תרצז) "יש אומרים שחייב להרבות במשתה ושמחה בי"ד באדר ראשון" ובמ"ב (ס"ק ד) הביא בשם הפרמ"ג שכן הוא המנהג להרבות במשתה ושמחה בי"ד אף למוקפים.

אמנם לשון הלבוש "ומצוה להרבות בהם משתה ושמחה קצת משום דיומי נס נינהו". ומלשון "בהם" דייק הא"ר דצריך בכ"מ לנהוג שמחה בשני הימים (ודלא כהרמ"א). ומרבינו שליט"א שמעתי שמסתבר שדווקא בני המוקפים מרבים במשתה ושמחה גם ביום ט"ו.