הבא: סימן קע"א אומר אמרו וכתבו ותנו <<

אבן העזר סימן ק"ע

זהירות וחרדה בכתיבת ונתינת גיטין

כבוד ידידי הרה"ג… שליט"א

שלו' רב,

בדבר מה שבאת בטרוניה כלפי ב"ד פלוני, שנשתהה בכתיבת הגט וביקש לברר עוד ועוד כו"כ פרטים ואף התבטאת שאין בית הדין נוהג כראוי והיה עליו להזדרז ולגמור הגט. ע"כ תורף דבריך.

הנני להשיבך כי כו"כ פעמים נתבקשתי ע"י אנשים לשאול מרבינו זצוק"ל לומר בשמו לבתי דינים שיזדרזו לגמור הדיונים. ולמותר לציין שרבינו לא הסכים לומר בשמו דעות לבית הדין (למעט אם הבי"ד ביקשו חו"ד), אולם היו פעמים שהסכים שיאמרו לב"ד להזדרז בדיונים כדי שיפסקו דינם ויצילו עשוק מיד עושקו, ובמק"א כתבנו בזה. אבל במקום שהב"ד מבררים הפרטים לעומקם וכמו מקרה דידן שממתינים עם כתיבת השמות עד שיהיו הדברים מחוורין בזה אשריהם ואשרי חלקם ודאי נוהגים כדין.

ולדאבון לב, נדמה שהיום שיש כל כך הרבה גיטין הרי כל מי שבידו צריך לעורר על חרדת הדין בעשיית גיטין. ואכתוב לך דבר אחד ששמעתי מרבינו זצוק"ל, שהגאון רבי אייזל חריף זצ"ל היה בכל ערב יו"כ בודק את כל הגיטין שעשה במשך השנה והיה מרבה להרהר אודות כל גט וגט (והלום ראיתי שכך הובא בספר שמושה של תורה עמ' ערב, שמרן הגרא"מ שך זצוק"ל סיפר זאת בשמו של מרן הרגא"ז מלצר זצוק"ל). ונדמה דלא בכדי סח רבינו מעשה זה אלא להראות את הדרך אשר צריכים לנהוג בה היושבים על מדין, לבחון עצמם בבדיקה אחרי בדיקה שיהיו מעשיהם כראוי בלא פקפוק, ואדרבא עליך וכיו"ב לחזק בתי דינים שנוהגים כהלכה. (ולהשלמת המעשה, רבינו הוסיף דמכיון שבני ביתו של ר' אייזל חריף ראו עד כמה הדבר משפיע עליו, לשנה אחרת טמנו את כל הגיטין מפני ר' אייזל).