אבן העזר סימן מ'

חובת בירור יהדות לתלמידים במוסדות קירוב

חובת בירור יהדות לתלמידים במוסדות קירוב

הדברים דלהלן נכתבו בחודש חשון תשנ"ט כאשר נתברר כי ישנם תלמידים שנתקבלו ללימודים בבתי ספר חרדיים ויש ספק ביהדותם. למיטב זכרוני נשלחו השורות דלהלן להנהלת ארגון קירוב שבמוסדותיו נתעוררה השאלה.

"עפ"י פסיקתו של גדול הפוסקים מרן הגרי"ש אלישיב (שליט"א) זצוק"ל כפי ששמע כותב השורות, הרי ברור שיש צורך לבצע בירור יהדות לכל ילדי בתי ספר הללו, וגם אם לא היתה אפשרות לעשות זאת בשלב הרישום יש לעשות זאת לאחר שהחלו את לימודיהם בבתי הספר החרדיים, ובכל מקרה כאשר בבירור עולה שהתלמיד נכרי, יש לסלקו לאלתר וללא כל דיחוי מבית הספר".