הבא: סימן ע"ו השתתפות אבל בשמחת ז' ברכות בש"ק <<

יו"ד סימן ע"ה

חתן תוך שבעה לפטירת אביו לענין עליתו לתורה

בחתן של"ע נפטר אביו מספר ימים לפני שבת עלייתו לתורה קודם החתונה. הנה האחרונים דנו במי שהתחתן ונפטר אביו האם יעלה לתורה בשבת בתוך השבע ברכות (כלומר בתוך הרגל שלו) כמו שנוהגים הספרדים (ראה שד"ח מערכת אבילות אות רט"ז ומערכת חתן וכלה אות ט"ז). וראיתי שדנו הפוסקים אודות עליה לתורה ועלי' לחתן תורה בשמחת תורה כשהוא אבל מחמת שהוא רגל (וראה מה שחילקו בין אר"י לחו"ל) ולכן נראה להקל בנידון דידן מחמת הפרהסיא בדבר כמו המעשה של ר"ת המובא בשו"ע (יור"ד סי' ת) שכיון שעלה כל שבת עלה גם בזמן אבילותו. ולדעת מרן, משום חשיבות עלי' לתורה בשבת זו לפני החתונה והפרהסיא בדבר – אם ימנע מלעלות לתורה בשבת זו, יש מקום להעלותו לתורה כמו שכתבו האחרונים להקל בשמח"ת.