הבא: סימן נ"ו חיוב מזוזה בחדר נט"י <<

יו"ד סימן נ"ה

אופן כתיבת ספרי נביאים (נוסח בן אשר)

היות ולאחרונה התעוררה שאלה על כתיבת מגילות ונביאים בנוסח בן אשר, והיות ומטין בזה בשם רבינו מרן שליט"א דברים שאינם מדויקים, הבאנו בזה מכתבנו להרה"ג ר"א הופמן שליט"א.

הנני בזה להשיב לכת"ר כי מרן רבינו הגרי"ש אלישיב שליט"א נשאל ע"י הרה"ג רי"ז כהן שליט"א (שהוטל עליו לכתוב נביאים עבור ישיבת פוניבז') כיצד לכתוב נביאים, והשיב רבינו:

א. שירת דוד – יש לעשותה אריח ע"ג לבינה, ולבינה ע"ג אריח (לא כנוסח המיוחס לבן אשר).

ב. שירת דבורה – חלוקתה, כנוסח הגהות הגר"א (סוף פי"ב דמסכת סופרים ודלא כנוסח המיוחס לבן אשר).

ג. גם סוף שירת דבורה, לסיים כנהוג – כשאר השירה (לא כנוסח המיוחס לבן אשר).

ד. ל"א מלכים בספר יהושע בטור א' ולא בשני טורים (לא כנוסח המיוחס לבן אשר).

ה. בקהלת, לעשות כ"ח עתים כנהוג אצלינו (ודלא כנוסח המיוחס לבן אשר).

ו. לדעת רבינו גם פ"ג דאיכה יש לכתבו כנהוג ולא כעין שירה (לא כנוסח המיוחס לבן אשר).

מעתה, הרי בכל מקום בו יש נוסח ברור או מנהג ומכ"ש באם הנוסח המיוחס לבן אשר יש בו כתיבה כנגד הוראותיהם של רבותינו ראשונים ואחרונים, הרי דבר שפתים אך למחסור שאסור לשנות מחמת הנוסח המיוחס לבן אשר. אמנם במקום שאין מנהג או נוסח או הוראה מרבותינו מצוקי ארץ לא גרע נוסח זה משאר נוסחאות.

ואחרי שכת"ר פועל כדרכו לזכות הרבים, והניף ידו לבקש כי רבינו שליט"א יכתוב דעתו בכת"י, עשיתי כבקשתו, והנני בזה דו"ש ומוקירו כי יזכה להמשיך ולזכות הרבים.

על הדברים הנ"ל הוסיף רבינו מרן בכתי"ק וז"ל: כנים הדברים האמורים לעיל.

וזאת למודעי, היות וכידוע מזה כמה וכמה שנים – יש ויכוח אודות מסורת בכתיבת נביאים, סביב נוסח בן אשר, שאלתי בקודש כמ"פ אם לשנות את הכתוב לעיל – והשיבני, שדעתו כנאמר לעיל כי במקום שאין נוסח ברור מרבותינו הרי אפשר לכתוב כבן אשר. – אלא הויכוח הוא אם יש מסורת כתיבה כנגד בן אשר, ודיון זה איננו קשור לפסק רבינו דבמקום שאין מסורת לא גרע נוסח בן אשר משאר נוסחאות.