הבא: סימן נ"ה אופן כתיבת ספרי נביאים (נוסח בן אשר) <<

יו"ד סימן נ"ד

ס"ת שנכתב ללא רווח בין שיטה לשיטה

אודות שאלתו קדם מרן עט"ר הגרי"ש אלישיב שליט"א בענין ס"ת שלא הי' רווח בין שיטה לשיטה כמלוא שיטה. – הורני מרן להשיב כדלהלן:

א. אמנם יש מרבותינו הראשונים דס"ל דבכה"ג הס"ת פסול אולם הלכה פסוקה ברמב"ם (פ"ז ה"ט מהל' ס"ת) דכל הדברים הללו – ובכללם רווח בין שיטה לשיטה – אינו אלא למצוה מן המובחר. ור"ע בטור (ס"ס רע"ג).

ב. והנה לכאורה הי' צ"ל שלכתחילה לא יקראו בס"ת שאינו מהודר (מה עוד שספר זה יש אף שפוסלים אותו) אלא יוציאו ס"ת מהודר ויקראו בו. אמנם ע"ז כבר כתב התה"ד (ח"ב סי' צג) והביאו הב"י (בס"ס רע"ג) שאם נמנעים לקרות בס"ת כעין זה ה"ז כפגם לס"ת ואין לעשות כן. (וע"ע בשו"ת מהרש"ם ח"ו סי' ג תשובת בן המחבר ואכמ"ל).

ג. לכן מותר לקרוא בס"ת זו. אמנם בקריאה דאורייתא – כפרשת זכור – לא יקראו בס"ת זה, דבהימנעות מקריאה בשבת אחת אין משום פגם ס"ת

 אלו תורף דברי מרן עט"ר שליט"א.