הבא: סימן מ"א דין עניי עירך כשעקרו למקום אחר <<

יו"ד סימן מ'

הוצאת בניו לת"ת ממעות מעשר ובדין מזוזה

בס"ד ח' תמוז תשס"ז

לכבוד בני החבורה בכולל מאור אברהם ובראשם ידי"נ הרה"ג ר"ש קרדי שליט"א – מכסיקו

שלו' רב

מריחוק מקום וקירבת הלב, אבוא בקצרה אודות שאלותיכם כאשר זכיתי לשמוע ממרן עט"ר הגריש"א שליט"א.

א. אודות שאלתכם כאשר במקומכם שכר הלימוד גבוה וכעת הועלתה הצעה בהסכמת הנהלת הת"ת לקבוע כי מחצית מן הסכום יהא כתרומה, ויחשב כמעש"כ ויקל על ההורים.

ע"ז השיב מרן שליט"א, שמילתא דא לא שמיע ליה – כלומר לא סבירא לי', שהרי הוא מחוייב לשלם ואין יכול לפטור עצמו מזה, ואם כן אין זה יכול להיחשב כמעש"כ וכמו כל מצוה שמוטלת עליו (ראה שו"ע יו"ד סי' רמט ועיין בשו"ת קובץ תשובות ח"ג סי' קמז).

אמנם אבוא בשולי גלימא דמלכא דיש לדון, אם בת"ת זה יש הוצאות גבוהות כי לומדים ביתר עוז וביתר שאת יותר מהמקובל ומשום כך רבו ההוצאות, הרי דלא נתחייבו ההורים בכך ומחמת כן יש מקום לדון כמעש"כ.

ב. דעת רבינו – שדירה המיועדת לדור בה, ומכניסים בה ריהוט כמה ימים טרם החתונה אינה נחשבת כבית האוצר (העומד באופן קבוע להיות בית האוצר) ולכן יש לקבוע מזוזה כשיכנס לדור ולא כאשר הוא מניח הרהיטים.

א"ד ידידכם בלונ"ח

יוסף י. אפרתי