הבא: סימן נ' קריאת שם לתינוק לפני הברית <<

יו"ד סימן מ"ט

מילה בספק יהדות

בקשתו לברר דעת מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, אם למול בלא בירור יהדות לעולים שהגיעו לאר"י מרוסי' וחבר העמים כאשר ידוע שאחוז ניכר מהם הינם גויים.

הנה לדעת מרן רבינו שליט"א, ודאי שצריך לברר יהדותם כדת וכדין לפני עריכת ברית מילה, ובאם מתברר שהינם ודאי יהודים יש למולם ולתת בידם אישורי יהדות, ואם יתברר שאינם יהודים אסור למולם כמבואר ברמ"א (סי' רסג ס"ה). ובבית הספק כאשר אי אפשר לברר את המצב לאשורו – יש למולם שהרי על הצד שהם יהודים חייבים בברית מילה. אולם בכה"ג יש לדאוג בכל מה שאפשר שלא ייצא מכשול ממילה זו, על ידי שיחזרו וינחו רושמי נישואים שלא להסתמך על ברית מילה אפילו אם נערכה ע"י גוף רבני, ואם נותנים בידם מכתב אודות עריכת הברית יש לציין במפורש שאין זה סימן ליהדות.

והלוואי והממונים על כך בכל מקום יפעלו לפי הנ"ל ללא חשש ממורא בשר ודם.