הבא: סימן מ"ה פרסום שמות נדבנים <<

יו"ד סימן מ"ד

עוד בענין קרן הנ"ל

הנני שב לאשר שאלוני – אשר ביקשתם לתת מענקים לחתנים יתומים – לצורך רכישת מוצרים להם הם נזקקים לבנית ביתם, ואתם מתנים שלא ישתמשו במענק זה להוצאות אחרות, אם חייבים המקבלים לנהוג כן.

כבר הבאתי במכתבי הקודם – את הוראת מרן עט"ר הגרי"ש אלישיב שליט"א כי ביכולתכם להתנות כן. והמקבלים צריכים לנהוג בתרומה ע"פ תנאי הנותנים.

אמנם לא אכחד כי ת"ח א' כתב להעיר מדברי הרמ"א (בסי' תרצד) שכתב דדוקא הגבאים אינם יכולים לשנות אולם העני יכול לעשות במעות כברצונו אע"פ שנגבו למגבית פורים. והנה דברי הרמ"א הינם במחלוקת, דדעת הטור אינה כן, ובמ"ב (בסי' רמ"ב סק"ד) החמיר שאין העני יכול לשנות מדעת בעה"ב. וגדולה מזו כתב מרן הגר"מ פיינשטין זצ"ל בספרו אגרות משה (יור"ד סי' קנב) דלא התיר הרמ"א אלא כאשר גבו הכסף למגבית פורים – וביקש העני לשנותו, אבל במקום שהנדיב מתנה במפורש ואפילו במקום שיש אומדנא גדולה שכך רצונו – אסור גם למקבל הצדקה לשנות יעוד הצדקה (וראה בזה גם בספר לב אברהם סי' פה מה שכתב הגאון המחבר בצעירותו והביא שכן מוכיח בטוט"ד ח"א סי' ריט). ולכן פשוט שעל המקבלים להשתמש בכסף בהתאם לדעת הנהלת הקרן. והשי"ת יסייע בידכם להרבות צדקה וחסד.