הבא: סימן ט"ו בענין "גילוי" בזמן הזה <<

יו"ד סימן י"ד

תשובת מורנו הגאון בעל שבט הלוי שליט"א בענין הנ"ל

כבוד הרב הגאון המפ' לשו"ת

ר' יוסף י. אפרתי שליט"א

אחדשה"ט וש"ת באה"ר.

בענין דעתי העני' ברפת ישראל מומר לחלל שבת וגוי מתנדב חולב שם אם נקרא חלב גוי. לענ"ד היות כידוע פליגי גדולי הדורות אם גזרת חלב עכו"ם הוא דבר שנגזר במנין, ולדעת מרן חת"ס (יו"ד סי' קז) הוא נגזר במנין, ודלא כפר"ח (יו"ד סי' קטו), מכ"מ היות כי רוב הפוסקים דעתם דהא מומר כגוי הוא מדרבנן, דמה"ת ישראל הוא כמו שאנו תופסים לענין קידושין, וידוע מה דפליגי גדולי הראשונים לענין זיקה של חליצה, ועיין באורך בשבט הלוי (ח"ב סי' ד), מכ"מ לענין חלב גוי נמי דאין לו נאמנות כלל כי הוא חשוד על כל, מכ"מ יתכן מאד דאינו נכנס בגזרת חלב עכו"ם הכללי. והנפ"מ דבישראל מומר עכ"פ אם ידוע שאין דבר טמא לחלוב בכל המקום ועכ"פ בכל הסביבה, אהני לן לענין זה קולת הפר"ח, ומכ"ש שהמחלבות מקפידות מאוד על תערובות כ"ש בזה. ועוד להאומר שכל פעם יש ששים נגד חלב שחולבים גוים אלה עכ"פ במחלבות. וכיון שאינו נכנס בגזרת דבר שבמנין לענין זה, הרי החשש קטן מאוד.

 אבל ודאי גליתי דעתי כבר הרבה פעמים דעלינו להדר [לכתחילה] לעמוד השגחה על זה. ומעולם לא עלה על לבי שיהי' הישראל מומר כהשגחה ע"ש. והשומע שמע וטעה.

הריני דוש"ת ומצפה לתשועת ה'

שמואל הלוי ואזנר

נ.ב. שאר דבריו בקונטרסו נעמו לי מאד.