הבא: סימן י"ז ג'אלטין העשוי מדגים לאוכלו עם בשר <<

יו"ד סימן ט"ז

תרומה לבנק מח עצמות

בהתאם לבקשתכם שאלתי להו"כ מרן רבינו עט"ר שליט"א כדלהלן:

בהרבה מקרים תרומות שהגיעו לבנק מח עצמות הצילו נפשות מאחב"י, ומכיון שה"בנק" מתקיים עפ"י הוראות השלטונות אסור לכם למסור לתורמים שום פרט אודות מקבל ה"מוח עצמות", כידוע בשנים האחרונות ניתן להציל חולים ע"י תרומת מח עצם, ברוב המוחלט של המקרים התורם אינו נכנס לסכנה הגם שכמובן הדבר כרוך בתהליך שיש בו אי נעימות, עפ"י הוראות החוק אין התורם יודע שום פרט מזהה אודות מקבל התרומה, משום כך יש מפקפקים אם יש עליהם החובה (ויש מפקפקים שאולי אפילו מצוה ליכא) לתרום לבנק כזה, כאשר אינם יודעים אם זה יהי' בגדרי המציל נפש אחת מישראל. וזה אשר השיבותי להנהלת בנק מח עצמות.

מרן שליט"א השיב, כי מכיון שהוברר ע"י מומחים כי אין בתרומת ה"מוח עצמות" חשש סכנה, מותר להשיב לתורמים כי מצוה עליהם להסכים לתרום.

וזכות המציל נפש אחת מישראל תעמוד להם להיוושע בתשועת עולמים.