הבא: סימן ע"ו בענין גידול בהמה דקה בארץ ישראל <<

חושן משפט סימן ע"ה

מסירה לצבא כשיש בזה הצלה מחיים עם הגוי

מעשה בנערה שכאשר הגיע זמנה לגיוס לצבא הצהירה כי איננה מתגייסת מחמת דתיותה, ומשום כך קיבלה פטור מהגיוס. ולאחר זמן ברחה מביתה ופרקה מעליה עול מצוות והלכה לכפר ערבי ושם חיה עם ערבי השם ירחם, ועלה רעיון למסור לצבא שהיא שיקרה בהצהרתה וממילא יבואו לקחתה לצבא ויצילוה מבאר שחת שהיא חיה בה.

ונשאל רבינו זצוק"ל האם מותר הדבר למסור לצבא מי שאולי תנצל במסירה זו מאיסור חמור של חיים עם הגוי, אף דלא ידיע לן בודאות שתנצל בכך.

והשיב רבינו זצוק"ל דאכן שפיר למיעבד הכי ואולי תנצל מחמת מסירה זו, והוסיף גם לגבי עצם דינה של נערה זו, דמי שחיה עם הגוי בכפר ערבי, חשיבא כפירשה מדרכי צבור, ועליה שנינו דדין הפורשים מדרכי צבור הוא כדין המינים והמסורות דאין מתאבלין עליהם כשמתו (כדאיתא במס' שמחות פ"ב ה"י), ואין כהן מטמא להם (סנהדרין מז, א), ואינם בכלל עושה מעשה עמך. ועי' מש"כ בענין זה של "נישואין" לנכרי לעיל (אה"ע סי' ס).