הבא: סימן כ"ח ברכת כהנים כאשר הש"צ שכח יעלה ויבוא <<

או"ח ג' סימן כ"ז

בהתעורר ספק על חזקת הכהונה – אם יעלה לדוכן

בס"ד, א' פ' צו תשס"ט

למע"כ

הגאון הגדול ר"פ כהן שליט"א

שלו' רב,

אודות שאלתו – בדבר בעל תשובה שאביו כהן, ששמע בצעירותו (בטרם שב בתשובה) את אמו אומרת לאביו בשעת מריבה שבהיותה נשואה חיה עם אנשים זרים (עוד בטרם נולד בן זה) – ועתה נפשו בשאלתו אם הוא בחזקת כהונה או שמא יש להחשיבו כחלל.

הבאתי שאלתו לפני מרן עט"ר הגריש"א (שליט"א) זצוק"ל וציוה להשיבו, הגם שאין לאם נאמנות, הרי לדאבוננו במשפחות מרוחקות מיהדות ובמצב הדברים באמריקה, הרי גם בלא דברי האשה היה מקום לברר כשרות הבן לכהונה – האם יש לחוש שמא הבן חלל, ולא נצרכו דבריה אלא להעדפה. ולכן עליו לחוש שמא הינו חלל, ולא יעלה לדוכן, אולם עליו גם ליזהר בדיני כהונה (טומאת מת וכו').

הכו"ח בהוראת מרן עט"ר

יוסף י. אפרתי

ובשולי המכתב הוסיף מרן רבינו זצוק"ל בכי"ק, "כנים הדברים האמורים לעיל, חג כשר ושמח יוסף שלו' אלישיב".