או"ח א' סימן מ"ז

בענין שימוש בשעון שבת

אודות שאלתך, בדבר שימוש בשעון שבת לצורך מיזוג אויר וכדומה, אחרי שראית מה שכתב באגרות משה (ח"ד סי' ס) כנגד הפעלת מערכת אוטומטית בש"ק אבוא בקצרה.

דעת רוב גדולי ישראל שמעיקר הדין מותר להשתמש בשעון לצורך הפעלת מערכת בש"ק ודלא כמ"ש הגאון הגרמ"פ זצלל"ה בתשובה הנ"ל. יעויין לדוגמא במה שדנו גדולי ישראל ובכללם החזו"א (או"ח סי' ל) במבשל בשבת ע"י שעון שנדון השאלה היה בענין אושא מילתא, או שיש בזה איסור מחמת גזירות חז"ל (כמו האיסור להשהות לכתחילה בשבת) ולא חשש לאיסור בגלל שימוש בשעון המפעיל מערכת בש"ק באופן אוטומטי. וכן הבנתי ממרן עט"ר (שליט"א) זצוק"ל. אמנם ברור שדבר זה מסור לחכמי ישראל וכמ"ש החזו"א (סי' נב סק"ו) בענין מטריה ע"ש.