הבא: סימן קע"ז הוראות בענין שם דמתקריא וכינוי בגט <<

אבן העזר סימן קע"ו

בדבר החובה לייחס ילד מאומץ על שם אביו מולידו ולא המגדלו

אחת השאלות המתעוררות באימוץ ילדים היא שהמאומץ נחשב בכל מקום כבן המאמץ, ודבר זה עלול לגרום לכמה מכשולות. אכן באותם מקרים שבתי דין שנוהגים כדין סידרו את האימוץ ודאי הקפידו במשנה הקפדה שיהא ברור היחס בין המאומץ למשפחתו המקורית. ובנוסח שטר התחיבות שחותמים הורים מאמצים שנוסח ע"י הגאון ר"א גולדשמידט זצ"ל נכתב בין היתר "צו זה ירשם עפ"י בקשת המבקשים (א.ה. המאמצים) במרשם התושבים בגליונות של הילדים ויצורף לתיקים שלהם. אולם אין צו זה מרשה שינוי הרישום בפנקסי הלידה של הילדים הנ"ל".

וכבר עוררו על הדבר כמה וכמה פעמים גדולי הפוסקים זצ"ל עיין אגר"מ (אהע"ז ח"ד סי' ס, ב), ומנחת יצחק (ח"ד סי' מט) דכתב "אסור להעלים מחצבת הילד ממנו ומאחרים מכמה מכשולים המסתעפים מזה וכמו שדן בזה בתשובת חתם סופר (אע"ה ח"ב סי' קכה)". ובשנת תשנ"ד התפרסם מכתב בענין מגדולי הפוסקים ומרן רבינו זצוק"ל הצטרף אליו וכדלהלן. (נד' בקובץ שערי הוראה ג).

בס"ד, בני ברק טו כסלו תשנ"ד

על אודות עקירת והפקעת שם האב ולייחסו אחר אביו חורגו או מאמצו וכדומה, הנני להבהיר בזה כי דעת קדשו של מרן רבינו הגדול הגר"ש וואזנר (שליט"א) זצוק"ל שאין לכך כל היתר ולא יעשה כן בשום אופן מחמת מכשולות העלולות להיגרם כתוצאה מכך ויקרא שמו בישראל אך ורק אחר אביו מולידו מישראל, לכל דבר שבקדושה, להעלותו לתורה וכן לכתובה וכדומה.

ועל זה באתי על החתום

שמואל אליעזר שטרן

בס"ד,

כן היא גם דעתו של רבינו מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א (זצוק"ל)

וע"ז באתי על החתום

יוסף יקותיאל אפרתי

בס"ד,

גם אני מצטרף לכל האמור לעיל

שלמה זלמן אויערבך

[הוראת רבותינו הינה אודות ההנהגה הראויה ובדיעבד אם נכתב שם אביו המגדלו– על שטר, יעשה שאלת חכם]