הבא: סימן ק"ע זהירות וחרדה בכתיבת ונתינת גיטין <<

אבן העזר סימן קס"ט

בענין גירושי אשה חולנית

(מתוך תשו' שנצטויתי להשיב להגר"י בעלסקי זצ"ל)

אודות שאלתו בדבר לגרש אישה חולנית במחלה שאין לה קצבה, אולם באופן שהם יכולים לדור כאיש ואשתו, אחרי שהפסיד הבעל ממון הרבה אם אריך למיעבד הכי. הורה רבינו (שליט"א) זצוק"ל לציין לכת"ר לשון הרמב"ם (פי"ד מהל' אישות הי"ז), "ראה שהחולי ארוך ומפסיד ממון הרבה לרפואה אמר לה הריני מגרשך אין ראוי לעשות כן מפני דרך ארץ", ובמגיד משנה שם כתב "דבר פשוט שיש בזה רוע מוסר".