הבא: סימן קס"ה אם מועיל מחילה על חיוב עונה <<

אבן העזר סימן קס"ד

בדבר החובה להשכיר עצמו לפועל
כדי לזון אשתו

במענה לשאלתך אודות חיוב הבעל להשכיר עצמו למלאכה אכתוב לך מה ששמעתי ממרן רבינו הגריש"א זצוק"ל .

דיבר רבינו אודות יכולת ב"ד לחייב הבעל להשכיר עצמו למזונות עפ"י מש"כ הרמ"א (סי' ע ס"ג) "וי"א עוד דחייב להשכיר עצמו כפועל ולזון אשתו". ומקורו מדברי רבינו אליהו שהביאו התוס' בכתובות (דף סג ע"א). ור"ת (שם) פליג וסובר דאין לכופו להשכיר עצמו אלא רק לעבודה שדרך לעשות כגון לעבוד ולחרוש. ועט"ז (סק"ד) שהביא תשו' מימוני (סוף אישות סעי' לח) שכ' בשם מהר"ם "דכל רבותינו שבצרפת נוהגין לפסוק כרבינו אליהו'", אמנם הגר"א כתב (סק"ט) "אבל דעת רוב הפוסקים כר"ת".

וכפי הרשום אצלי שאלתי לרבינו זצוק"ל בשליחות א' הדיינים, שיש הרבה פעמים שהב"ד מתרשם שהבעל אינו רוצה לעבוד וניחא ליה שהביטוח לאומי משלם – אם צריך לכופו. ואמר רבינו דלמעשה אין פוסקים כהרבינו אליהו שחייב להשכיר עצמו וע"כ צריכים הדיינים להזהר מאד שלא יוציאו ממון שלא כדין (וע"ע קובץ תשובות ב, סי' פג).