הבא: סימן מ"ט בענין צעב"ח ובדבר השמדת עודפי אפרוחים <<

אבן העזר סימן מ"ח

בחומר האיסור של סירוס אשה גם במקום שיוכל להגיע להפלה

ובעובדה נוספת שבאה לפני רבינו שהיה סכנה לאשה להתעבר, ולא יכלה להשתמש באמצעי מניעה הרגילים, הן בכדורים משום שהם עלולים לגרום להגברת המחלה, וגם התקן לא היה מועיל לה, ושאלו אם ניתן להוציא את הרחם או לקשור את החצוצרות.

והציעו שתשמש עם משחה למניעת הריון וגם תאחר את טבילתה כדי שלא תשמש בזמן הביוץ. אולם האשה חששה שבאופן זה עדיין עלולה להתעבר, ולמעשה לא היתה משמשת עם בעלה.

ולא הסכים רבינו שינתחו לנתק חצוצרות משום איסור סירוס – אפילו ע"י רופא גוי, ואפי' שהרופאים אמרו שיש אפשרות לשוב ולחבר, סבר רבינו שגם בכה"ג חשיב סירוס בידי אדם – וכבר הבאנו לעיל דלדעת מרן רבינו זצוק"ל, יש לחוש לדעת הגר"א (ראה לעיל סי' מז) שיש באשה איסור סירוס מה"ת.

והורה רבינו שתשמש כפי שהציעו ע"י משחה באיחור, ואם תתעבר ולדעת הרופאים יהא בזה סכנה אזי מותר לה לבצע הפלה, וזה עדיף מלעשות כעת ניתוח כדי לסרסה.