הבא: סימן מ"ה עוד בענין הנ"ל <<

אבן העזר סימן מ"ד

עוד בענין הנ"ל

מכיון ששאלה זו נשאלה כמה פעמים על ידי שואלים שונים, אחוק עלי ספר שני מכתבים ששלחנו בהורמנא דמרן רבינו זצוק"ל, כשעל הראשון הוסיף בכתי"ק, "כנים הדברים האמורים לעיל", ונשנו מפני חידוש שיש בהם. במכתב הראשון שבנו והזכרנו הוראת מרן רבינו זצוק"ל שעל הבחור להודיע דבר זה לצד השני (כמו שהבאנו לעיל סי' יג).

לכבוד ידי"נ….

אחדשכת"ר,

הנה הבאתי שאלתו דמר קמי' מרן עט"ר הגרי"ש אלישיב (שליט"א) זצוק"ל.

גופא דעובדא בדבר מי שנתגלה בילדותו בגופו המחלה הנוראה רח"ל ונתרפא אולם הוסרה ממנו הביצה הימנית – אם מותר לבוא בקהל, ואבוא בקצרה להשיבו – עפ"י דברי רבינו עט"ר.

א. לדעת ר"ת (יבמות עה ע"ב) גם אם ניטל ע"י אדם הרי כל שנשאר ביצה אחת שרי לבוא בקהל, ורבו הפוסקים דס"ל כר"ת – וגם אינם מחלקים בין אם נשארה ביצה ימנית או שמאלית (ראה בארוכה מה שאספו בזה אוצר הפוסקים סי' ה, אותיות מב ואילך) – ולכן בנידון דידן אין לאסור לבוא בקהל.

ב. עפ"י מה שתיארת במכתבך את המקרה – יתכן ויש צד נוסף להקל, שאם הי' לו מחלה והוכרחו הרופאים לכרות הביצה ישנם מקרים בהם יש מן הפוסקים המחשיבים דבר זה כבידי שמים, עיין ים של שלמה (יבמות פח סי' ט ואכמ"ל).

ג. לדעת רבינו מרן (שליט"א) זצוק"ל – על הבחור להודיע מצבו לצד השני בטרם יסתיים השידוך [אמנם עיין קהלות יעקב יבמות (סי' מד במהדו' החדשה) שלא ס"ל הכי].

בברכת חג כשר ושמח

יוסף י. אפרתי

כנים הדברים האמורים לעיל

יוסף שלו' אלישיב

נ. ב. הזכרתי לברכה את שמו של ידי"נ שליט"א .