הבא: סימן מ"ד עוד בענין הנ"ל <<

אבן העזר סימן מ"ג

בענין כשרות לבוא בקהל בניטלה ביצה אחת

בנידון שאלתך באחד של"ע ניטלה ביצה אחת שלו מחמת חולי אי כשר לבוא בקהל.

כתב הרמ"א (סי' ה' ס"ז) דבניטלה ביצה אחת "טוב לחוש באיסור דאורייתא לדברי המחמירים והם רוב מנין ורוב בנין". אמנם ידוע שרבים מגדולי האחרונים ס"ל להקל בהכי (ראה מה שקיבצו באוצר הפוסקים סימן ה סקמ"ב ואילך), וכך גם היה מורה מרן רבינו זצוק"ל דבניטלה ביצה אחת אינו פסול לבוא בקהל.

והנני לחוק בכתב מש"כ מרן זצוק"ל אודות שאלה שנשאל מבחור בן תורה וז"ל השואל, "כשהייתי קטן וכו' הייתי חולה, הרופא חשב שיש מחלה בכיס של הביצה השמאלית וכו' ולכך הסיר הביצה השמאלית וכו' האם יש בזה חשש פצוע דכא".

וכתב ע"כ מרן רבינו זצוק"ל וז"ל "לדעת כמה מגדולי האחרונים נקטינן להקל כהי"א הו"ד ברמ"א אה"ע סי' ה סעי' ז, דבכה"ג מותר לבוא בקהל".