הבא: סימן ב' אימתי יש חובת השתדלות לדרוש ברופאים לזרע של קיימא <<

אבן העזר סימן א'

הקדמת שידוך ונישואין בין אחים

א. הרבה פעמים נשאל מרן זצוק"ל אודות ב' אחים (או אחיות) שיש הצעת שידוך לקטן (או לקטנה) אם להקדימו לפני אחיו.

בעצם הקדמת נישואין בין האחים והאחיות ידועים דברי הרשב"ם (ב"ב קכ ע"א ד"ה להלן) "כשנישאו בנות צלפחד מנאן הכתוב דרך גדולתן דכתיב ותהיינה מחלה וכו' ומסתבר דכך נולדו, כדכתיב לא יעשה כן במקומינו לתת הצעירה לפני הבכירה". ונודע בשערים מה שדנו הפוסקים בענין זה, ראה תוס' קידושין (נב ע"א ד"ה והלכתא) ובטוש"ע יו"ד (סי' רמד סי"ח) ובב"ח ובש"ך (ס"ק יג).

ומרן בעל האגרות משה זצוק"ל (אה"ע ח"ב סי' א) חידש דכל הנידון הוא כאשר כבר נשתדכו שניהם ועומדים לפני נישואין, אבל כשהגדול אין לו עדיין אשה לישאנה אין הקטן צריך לחכות לו.

והנה פעם אחת כששאלתי לרבינו אודות כן, התבטא רבינו (כפי הרשום אצלי) דלא יעשה כן במקומותינו. אמנם למעשה בכל מקרה שהגיע זמנו או זמנה של האח או האחות הצעירים – ובפרט אם ארכו הימים, אמר שמותר להם להשתדך, רק הי' מציע שיבקשו רשות מהאח הגדול, והי' מוסיף שהויתור שלו יהא לו לתועלת.

ב. עוד נשאל מרן אודות בן ובת המשודכים בביתו ועומדים לפני נישואים את מי להקדים, והורה רבינו זצוק"ל דיש להקדים את נישואי הבן לנישואי הבת משום דהוא מיפקד אמצוות פריה ורביה.