רוב מיני הירקות בתקופה זו הינם גידולי שמינית [מלבד שימורים וירקות המצויים בסלטים שפעמים רבות הם מגידולי שביעית].
דלעת, דלורית המצויים כעת בשווקים הינם מגידולי שביעית ויש בהם איסור ספיחין וקדושת שביעית בגידולי נכרי [לנוהגים כדעת החזון איש, ומכיוון שכבר עבר זמן ביעורם ניתן לקחתם רק כאשר היו מאוחסנים בפיקוח ועדה הפועלת בתורת שליחות].
דלעת ודלורית משמינית יהיו בשווקים לקראת סוף אייר.
בטטה המצויה בשווקים עלולה להיות מגידולי ספיחין לכל הפחות עד אמצע סיוון. יש לקנות ממינים אלו רק
במקומות מפוקחים כדין (שם משווקים מזריעת שביעית שנלקטה בשמינית או מנכרים).
בסמוך לתאריכים הנ"ל נעדכן בעז"ה את התאריך המדוייק