פירות הדר גם הנקטפים אחרי ט"ו בשבט דינם כפירות שביעית כיון שחנטו לפני ראש השנה, ופטורים מתרומות ומעשרות.