מצויים בשווקים יינות מענבים שגדלו בשביעית [בציר 2022] שמקורם מ'היתר מכירה', אוצר בית דין או מגידולי נכרי.
יינות מ'היתר מכירה' אסורים בהנאה בפרט שכבר עבר מועד ביעורם, [כמו כן אסורים בקניה משום לפני עיוור, איסור סחורה].
יינות 'אוצר בית דין' יש לוודא שהיו ברשות בית הדין בשעת הביעור או שנעשה בהם ביעור במועד כדין, וכמו כן אסור לקנותם בחנות שאינה פועלת מטעם בית דין. במידה ולא נעשה בהם ביעור כדין יינות אלו אסורים.
יינות מיבול נכרי – לנוהגים כדעת החזו"א והוראת מרן הגרי"ש אלישיב שנוהגת קדושת שביעית בגידולי נכרי, פעמים רבות יינות אלו אסורים [ראה משפטי ארץ שביעית פרק לב ס"ז ובשו"ת ישא יוסף שביעית סימנים פב-פג].
יש לשים לב לכך היטב בשעת הקניה או במשלוחי מנות שהתקבלו וכדומה [יינות מיבול שביעית הינם מבציר 2022].

בברכה,
מזכירות בית ההוראה