אבוקדו – ראוי לחוש כבר עכשיו שמא הגיע זמן הביעור, זמן הספק ימשך עד ט"ו באב שאז ודאי יעבור זמן
הביעור. (למרות שישנם אזורים שעדיין קוטפים אבוקדו, כיון שישנם אזורים שבהם כבר כלו, יש לחוש
משום ג' ארצות לביעור, וחומרי מקום שיצא משם ושהלך לשם).
אשכולית – זמן הספק שמא הגיע זמן הביעור יחל בכ"א סיון עד י' תמוז שאז ודאי עבר זמן הביעור.
לימון – זמן הספק שמא הגיע זמן ביעורו יחל בא' אלול עד ר"ח כסליו תשפ"ד. (מועד תחילת הספק מחושב
לחומרא מעת שיכלו הלימונים שהגיעו לעונת המעשרות בשנת השמיטה, ועד שיכלו הלימונים שחנטו
בשנת השמיטה).
פומלית – מי"ג תמוז יש להסתפק שמא הגיע זמן הביעור.
פומלה – מא' אב יש להסתפק שמא הגיע זמן הביעור.
קלמנטינות – ראוי לחוש כבר עכשיו שמא הגיע זמן הביעור, הספק ימשך עד ז' אב שאז ודאי עבר זמן
הביעור.
תפוז – מא' אב יש להסתפק שמא הגיע זמן הביעור.


בע"ה נשתדל לעדכן אימתי ודאי עבר זמן הביעור בכל הפירות שלא כתבנו בהם את סוף זמן הספק.

הודעה לתועלת הציבור מט"ו תמוז תשפ"ג