לתשומת לב!
בשנים האחרונות גם ירק רגיל המוחזק שאינו נקי מחרקים נמכר באריזות ניילון בדומה לאריזות בהן נמכר
ירק שהוא בחזקת נקי מחרקים. מכיוון שלבית ההוראה הגיעו שאלות רבות מאנשים שקנו מעלי ירק כאלו
ללא תשומת לב כי ירקות אלו עלולים להיות נגועים בחרקים, יש לשים לב כי ללא חותמת המציינת כי ירק
זה נעשה בגידול מיוחד והינו בחזקת נקי מחרקים הרי הירק הינו מוחזק כנגוע. [יצויין כי בתקופה זו רמת
הנגיעות היא מן הגבוהות].