במוצרים תעשייתיים שונים כמיצים שימורים וכדומה מצוי שמעורב יבול נכרי, על הנוהגים קדושת שביעית ביבול נכרי לבדוק היטב בתוויות שעל גבי המוצרים טרם קנייתם האם מצוין עליהם שהם יבול נכרי או י.נ. [בדרך כלל מדובר במוצרים שעבר בהם מועד הביעור כך שמלבד האיסור שבקניה יתכן והמאכל גם הוא נאסר לנוהגים כדעת החזון איש].