בזמן הזה נוהגים שלא לתת את המעשר ראשון ללויים (חזו“א שביעית סי‘ ה ס“ק יב), אולם ראוי להקפיד במצוות מצה ומרור להשתמש בחלק שאינו מעשר ראשון (בגלל דין "לכם" ראה דרך אמונה תרומות פ“ו צהה“ל עה-עז, ומרן הגרי“ש ציין לשו“ת הרי“ם או“ח סי‘ ה, עיין ישא יוסף ח“ג סימן קיב). לכן יש לקנות את המצות והחסה למרור במקומות בהם ועד הכשרות מקפיד להוציא מעשר ראשון מן התוצרת.