מועד הביעור בזיתים – היה בעצרת. שמן זית שהיה חייב בביעור ולא בוער לדעת מרן החזו"א – נאסר בשימוש.

[אם בשוגג לא בוער יש מתירים לבערו]