תמונה

פירוש חדש בשפה בהירה מעוטר בהערות וסיכום הלכה למעשה בכל משנה. בסופו מצורף קונטרס מראי מקומות ללימוד מסכת שביעית.