שאלה:

האם בזמננו יש להשאיר פרט ועללות?

תשובה:

בימינו אין צורך להשאיר עבור העניים את הפרט והעוללות, משום שגם אם ישאירו אותם על העץ, אף אחד לא יבוא לקחתם, ובתורה נאמר "לעני ולגר תעזוב אתם" (ויקרא יט, י), ודרשו רבותינו (חולין קלד, א): לעני ולגר תעזוב, ולא לעורבים ולעטלפים, כלומר: במקום שעניים לא יבואו לקחתם, ולבסוף יאכלום העורבים והעטלפים, אין צורך להשאירם, ולכן מותר לבעלים לקחתם.

ואף שגם בימינו, אם יודיע לעניים שהשאיר בשדהו פרט ועוללות, יתכן ויהיה מי שיבוא לקחתם, מכל מקום אינו מחויב לעשות כך. שהתורה ציוותה "לעזוב" לעניים, ולא ציוותה "לתת" לעניים. לפיכך במקום שאינם באים מעצמם לקחת את הפרט והעוללות, אין צורך להשאירם.

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.