שאלה:

מה דינה של תוצרת של ירקות שמקורה במדינת ירדן לשביעית ולחיוב תרומות ומעשרות. כלומר מה דינה לגבי ששת השנים לעניין חיוב תרומות ומעשרות. ומה דינם בשנה השביעית – גם לגבי חיוב תרומות ומעשרות כמקומות הסמוכים לארץ ישראל, וגם לשמור קדושת שביעית לנוהגים לשמור קדושת שביעית בפירות נכרים.

תשובה:

א. רוב מדינת ירדן דינה כחוץ לארץ לכל דבר. בחלקה הצפוני של ירדן ישנם מקומות שבני ישראל כבשו [להלן יתבאר שהם המקומות שעמון ומואב טהרו בסיחון] ושם נוהגים דיני ארץ ישראל, וכדלהלן.
ב. לעניין תרומות ומעשרות המנהג שלא להפריש ממקומות אלו אף אם גדלו ביד ישראל. [וכיום אין נפק"מ בזה כיון שכל הגידולים באיזורים הללו הם של נכרים שבין כך אין מפרישים מהם תרומות ומעשרות].
ג. לעניין שביעית, דיני ספיחין לא נוהגים בכל שטח עבר הירדן [דהיינו חלקה הצפוני של מדינת ירדן] אך דיני קדושת שביעית נוהגים. והמקפידים לשמור קדושת שביעית בפירות נכרים כדעת המבי"ט וסיעתו יש להם לשמור קדושת שביעית בפירות המגיעים ממקומות אלו.
ד. חלקה הדרומי של ירדן דינו כחו"ל לכל דבר.

להרחבת התשובה לחץ כאן >>

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.