שאלה:

"התאנה חנטה פגיה" ועמה החלב העולה בפרי התאנה שידוע בסגולותיו הרפואיות להורדת יבלות ולגירויים, האם מותר להשתמש בחלב התאנה להסרת יבלות?

תשובה:

אף על פי שאין עושין רפואה מפירות שביעית כמבואר בירושלמי שביעית (ריש פרק ז) משום שאינו צורך ששווה בכל, וכך פסק הרמב"ם (הל' שמיטה ויובל פרק ה הלכה י) מכל מקום החלב שנמצא בתאנים אינו עומד לאכילה ואין עליו שם אוכל, ולכן מותר לעשות ממנו רפואה. [ואף שהרמב"ם (הלכות שמיטה ויובל פ"ז הלכה יט) פסק ששרף הפגים יש בו קדושת שביעית, י"ל דכל זה היה בזמנם שהיו משתמשים בו להעמדת גבינה כמבואר בערלה (פ"א משנה ז), אבל כיום אין בו שום שימוש לאכילה ואין בו קדושת שביעית.

אמנם יש לשים לב שהתקופה שיש חלב תאנים היא כאשר הפרי עדיין בוסר, ובשלב זה יש איסור להורידו מהעץ כיון שמפסיד אותו כמבואר ברמב"ם (פ"ה הלכה יז) [ואע"פ שמסתבר שהגיע כבר לעונת המעשרות מכל מקום כיום אין רגילות לאכול אותו בשלב זה] ולכן אין לקטוף פרי כדי להשתמש בחלב, אבל יכול לקחת מהפירות שנפלו לארץ ולהשתמש בחלב שלהם, [לפעמים לאחר ההבשלה של הפירות נשאר מעט מהחלב ואפשר להשתמש בו].

 

להרחבת התשובה לחץ כאן >>

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.