שאלה:

לפי לוח זמני הביעור שמתפרסם, זמן הביעור של הלימונים ממשמש ובא, אך בעץ הלימון שבחצרי נותרו עדיין לימונים רבים מיבול שביעית. האם אוכל להסיק מכך שזמן ביעור הלימונים עוד רחוק, לפחות עבורי, ואוכל להמתין מלבער גם את הלימונים שבביתי עד שיכלו הלימונים שבחצרי?

תשובה:

זמן הביעור הוא כאשר כלה אותו המין מרוב השדות, ואז יש לבער את כל פירות אותו המין, אף על פי שנשארו עדיין בכמה שדות.

גם הפירות המחוברים שנשארו חייבים בביעור, אלא שהפירות המחוברים נחשבים ממילא כמבוערים, שהרי בעל החצר הפקירם כבר כדי לקיים מצות "והשביעית תשמטנה ונטשתה", ובכך מקיים גם את מצות הביעור לפי דעת הרמב"ן (שהמנהג כדבריו) שמצות הביעור היא להפקיר את הפירות [עיין להלן תשובה ז].

ברם, אדם שמשמר את פירותיו ואינו מפקירם – פירותיו אסורים לאחר הביעור, מכיוון שהתחייבו בביעור ולא התבערו.

להרחבת התשובה לחץ כאן >>

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.