שאלה:

האם אפשר לתת מעשר ראשון לישראל הנשוי לבת לוי?

תשובה:

אפשר, וכמבואר לגבי כהן שרב כהנא היה נוטל פדיון הבן אפילו שלא היה כהן אלא שאשתו הייתה בת כהן.

[כן פסק השו"ע סי' סא לגבי זרוע לחיים וקיבה ועי' בדרך אמונה מעשר פרק א ציון הלכה ז שכ' שה"ה במעשר ראשון לבת לוי הנשואה לישראל].

ומ"מ פשוט דבכמה פירות בודדים לא הוי גורן, ומכל מקום בלוקט בשיעור קרוב לכמות מסחרית, יש לחשוש שאולי כבר נכנס בגדר גורן.

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.